Jak przenieść numer telefonu komórkowego do nowego operatora?

Kwestie dotyczące przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670).


Abonent, który chce przenieść numer telefonu komórkowego, występuje z pisemnym wnioskiem do nowego dostawcy usług (operatora) o przeniesienie przydzielonego numeru do tego dostawcy. Wniosek składany jest na formularzu dostępnym w punktach obsługi klienta operatorów lub na ich stronach internetowych.


Do wniosku o przeniesienie abonent dołącza oświadczenie (formularz oświadczenia), którego wzór stanowi załącznik ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Do wniosku o przeniesienie abonent może dołączyć pełnomocnictwo dla nowego operatora do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru (wypowiedzenie w imieniu abonenta umowy z dotychczasowym dostawcą usług).


Nowy dostawca usług rozpatruje wniosek abonenta w terminie:
- 6 godzin roboczych, gdy przyszły abonent składa wniosek osobiście, w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy usług,
- 3 dni roboczych, jeżeli przyszły abonent składa wniosek w inny sposób.


Z chwilą potwierdzenia możliwości przeniesienia numeru, nowy dostawca usług zawiera z abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Umowa powinna określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego operatora, zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług.


Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług. Rozwiązanie kontraktu z dotychczasowym dostawcą usług telekomunikacyjnych najczęściej następuje po zakończeniu okresu wypowiedzenia, którego długość określają warunki umowy lub w momencie końca okresu, na który umowa została zawarta.


Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie operatora jest bezpłatne.


UWAGA! Na wyraźne żądanie abonenta zawarte w oświadczeniu, załączonym do wniosku, przeniesienie numeru następuje w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia u dotychczasowego dostawcy usług. W takim wypadku abonent będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania dotychczasowemu operatorowi w wysokości nie przekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie większej jednak niż opłata abonamentowa za jednej okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.


UWAGA! Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w przypadku niedotrzymania terminu przeniesienia numeru telefonu Abonentowi przysługuje od dotychczasowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy miesięcznych opłat abonamentowych, liczonej z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych, a w przypadku abonentów usług przedpłaconych (pre-paid) w wysokości 1/4 sumy doładowań konta z ostatnich trzech miesięcy.


W przypadku problemów związanych z przeniesieniem numerów, prosimy o kontakt z Centrum Informacji Konsumenckiej UKE.


Ulotka informacyjna (wersja do wydruku)

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie