Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usług. Wymóg formy pisemnej lub elektronicznej nie dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług przepłaconych (oferta pre-paid), publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego (budki telefoniczne) lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług (prefiks).

Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymagająca formy pisemnej lub elektronicznej, powinna, z zastrzeżeniem ust.5, w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać w szczególności:

1. stronę umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;
2. świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową;
3. termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług;
4. okres, na jaki została zawarta umowa, w tym minimalny okres wymagany do skorzystania w warunków promocyjnych,
5. pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe;
6. sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;
7. sposoby dokonywania płatności;
8. okres rozliczeniowy;
9. tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania;
10. ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, o ile zostały one wprowadzone przez dostawcę usług lub na jego zlecenie;
11. dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje;
a) czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi;
b) czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie;
c) o wszystkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych,
d) o wszystkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji;
e) o procedurach wprowadzonych przez dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług;
f) o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług;
12. dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE na podstawie art. 63 ust.2a Prawo telekomunikacyjne.
13. sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez abonenta;
14. zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania z podmiotami, które je świadczą;
15. zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został określony w umowie poziom jakości świadczonej usługi;
16. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
17. informacje o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;
18. sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych;
19. zasady umieszczania danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usługi głosowej;
20. sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;
21. wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych powinna również określać, oprócz wyżej wymienionych elementów, numer przydzielony abonentowi, a w przypadku przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także adres zakończenia sieci.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie