Czy operator może przedłużyć umowę na kolejny okres zastrzeżony?

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kwestia statusu umowy zawieranej na czas nieokreślony/określony po upływie wskazanego w niej terminu obowiązywania, pozostaje w sferze swobodnej decyzji stron umowy.

W przypadku umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych standardem jest automatyczne przekształcanie się umowy zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony, o ile abonent we wskazanym w umowie terminie (najczęściej 30 dni) nie złoży innego oświadczenia woli. W takim przypadku operator realizuje zawartą umowę zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych nie obejmującym cen promocyjnych, stąd bardzo wyraźna różnica w opłatach za przedmiotową usługę.

Przedmiotowa kwestia była poddana analizie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezesa UOKiK). Większość ze zbadanych przez Prezesa UOKiK wzorców umowy stosowanych przez przedsiębiorców zawiera postanowienia dotyczące automatycznego przedłużania umowy zawartej na czas oznaczony w umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Jednak w przypadkach kiedy umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu na taki sam czas oznaczony, Prezes UOKiK stoi na stanowisku, iż jest to działanie stanowiące nieuczciwą praktykę rynkowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206), gdyż praktyka ta, zdaniem Prezesa UOKiK jest sprzeczna z dobrymi  obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Świadczy o tym szereg decyzji wydanych w ostatnich latach przez UOKiK. Jeżeli stanowisko Prezesa UOKiK podtrzymane zostanie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), prawomocnym wyrokiem SOKiK, tego rodzaju zapisy dot. przedłużania umowy na taki sam czas oznaczony, uznane mogą zostać za niedozwolone i wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami będzie zakazane.

Warto wspomnieć, że prawo składania pozwów do SOKiK przysługuje również miejskim (powiatowym) rzecznikom konsumentów, a także organizacjom pozarządowym oraz konsumentom.

Na chwilę obecną niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia.

Abonent musi pamiętać, iż zawierając umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych akceptuje warunek przedłużenia umowy na czas nieokreślony/określony - w przypadku braku złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy.

 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2014; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • mapa serwisu
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie