• dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Sąd Polubowny

Sprawy jakie rozpatruje sąd polubowny

Sąd polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe:

 • z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej (np. zawyżona faktura, wyłączenie telefonu), oraz
 • z umów o świadczenie usług pocztowych (np. przesyłka pocztowa nie została doręczona).

Sprawy dotyczące zadośćuczynienia rozpatruje sąd powszechny. Sąd polubowny nie jest właściwy do rozpatrywania tych spraw.

Do wydania decyzji w sprawach naruszających ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z  2014 r., poz. 1182 ze zm.), właściwy jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.Kto może być stroną postępowania przed sądem polubownym

Konsument - osoba fizyczną wnioskującą o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub korzystającą z takich usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu;

Przedsiębiorca telekomunikacyjny - podmiot uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych;

Operator pocztowy -  przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej.

Jeżeli stroną umowy zawartej z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym lub operatorem pocztowym jest przedsiębiorca tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wówczas właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd powszechny.
Kiedy składamy wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub pocztowych nie została wykonana w sposób, w jaki wykonana być powinna, należy złożyć reklamację do przedsiębiorcy, z którym zawarliśmy umowę.

Wniosek do sądu polubownego o rozpatrzenie sporu można złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.Złożenie wniosku

Postępowanie przed sądem polubownym wszczynane jest na wniosek strony umowy, której dotyczy spór: konsumenta albo przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub operatora pocztowego.

Wniosek powinien być sporządzony według określonego wzoru i powinien zawierać: datę, wskazywać wnioskodawcę i stronę przeciwną sporu, wartość przedmiotu sporu, przedmiot sporu, uzasadnienie oraz być odręcznie podpisany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być dołączone do akt sprawy).

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis wniosku, odręcznie podpisany przez wnioskodawcę;
 • zapis na sąd polubowny w dwóch egzemplarzach, oba podpisane odręcznie przez wnioskodawcę,
 • kserokopie wszystkich dokumentów w sprawie, w tym dokumentów dotyczących postępowania reklamacyjnego, również w dwóch egzemplarzach.

Wniosek można składać osobiście w siedzibie sądu polubownego w Warszawie, w Kancelarii Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 lub przesłać na adres:

Stały Polubowny Sąd Konsumencki
przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 WarszawaZapis na sąd polubowny

Zapis na sąd polubowny, jest to rodzaj umowy sporządzonej w formie pisemnej, którą podpisują obie strony, jeżeli wyrażają zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny. W zapisie należy wskazać strony sporu – wnioskodawcę i stronę przeciwną oraz wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego ten spór wyniknął.

Zapis na sąd polubowny (w dwóch egzemplarzach), wnioskodawca składa wraz z wnioskiem, wypełniony i podpisany tylko przez wnioskodawcę (lub pełnomocnika wnioskodawcy).

Sąd polubowny występuje do strony przeciwnej sporu o podpisanie zapisu na sąd polubowny, przesyłając jeden z egzemplarzy złożonych przez wnioskodawcę.

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Jeżeli strona przeciwna sporu  wyraża zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny odsyła do sądu polubownego podpisany przez siebie zapis.Koszty postępowania przed sądem polubownym

Ze względu na to, że arbitrom orzekającym w sprawie należne jest wynagrodzenie, to decyzją przewodniczącego sądu polubownego zostało ustalone, że wnioskodawca wnosi kwotę 100 zł.

Należy podkreślić, że wnioskodawca wpłaca tę kwotę tylko w przypadku, gdy otrzyma wezwanie z sądu polubownego z określonym terminem wpłaty oraz numerem konta. Wezwanie takie jest do wnioskodawcy kierowane tylko w przypadku, gdy strona przeciwna sporu wyraziła zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, podpisała zapis na sąd polubowny.

Inne koszty mogą być związane z postępowaniem przed sądem polubownym i dotyczą przypadku, gdy strona wnosi o podjecie dodatkowych czynności związanych z wydatkami, wówczas obowiązana jest wnieść zaliczkę na ich pokrycie.

Również w przypadku, gdy strona wybierze do składu orzekającego arbitra z innej miejscowości niż tej, w której odbywa się rozprawa to ponosi koszty jego stawiennictwa (dojazd, dieta, hotel).

Koszty rozliczane są w ugodzie lub w wyroku sądu polubownego.Jak przebiega postępowanie przed sądem polubownym

Po wpłynięciu, wniosek sprawdzany jest przez przewodniczącego, czy sąd polubowny jest właściwy do rozpatrzenia sporu.

Jeżeli spór nie może być rozpatrzony przez sąd polubowny, wniosek pozostawiony jest bez dalszego biegu o czym powiadamiany jest wnioskodawca.

Jeżeli wniosek zawiera braki, przewodniczący wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia  w terminie siedmiu dni licząc od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem zwrócenia wniosku.

Jeżeli wnioskowi można nadać dalszy bieg, wówczas przewodniczący przekazuje odpis wniosku i jeden komplet złożonych dokumentów stronie przeciwnej, aby w terminie czternastu dni od dnia doręczenia złożyła odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, że wyraża zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny.

W przypadku, gdy strona przeciwna nie wyraża zgody na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, przewodniczący sądu zwraca wniosek wnioskodawcy  wraz z informacją o przyczynie zwrotu. Natomiast jeżeli strona przeciwna oświadczy, że wyraża zgodę na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, podpisze zapis na sąd polubowny, wówczas przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę. Wnioskodawca jest wtedy wzywany do dokonania wpłaty w wysokości 100 zł, w określonym terminie na podane konto.

Wraz z powiadomieniem stron o terminie rozprawy przewodniczący wzywa je, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania wyznaczyły do składu orzekającego po jednym arbitrze z odpowiedniej części listy, pod rygorem wyznaczenia ich z urzędu.

Lista arbitrów zawiera trzy części:

A - arbitrzy wyznaczeni przez organizacje reprezentujące konsumentów (z tej części wyznaczają konsumenci);

B - arbitrzy wyznaczeni przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców telekomunikacyjnych (z tej części wyznaczają przedsiębiorcy telekomunikacyjni);

C - arbitrzy wyznaczeni przez organizacje reprezentujące operatorów pocztowych (z tej części wyznaczają operatorzy pocztowi).

Jeżeli strona nie wyznaczy arbitra w  określonym terminie, to wyznacza go przewodniczący.

Przy wyborze arbitra należy mieć na względzie z jakiej miejscowości jest arbiter oraz miejscowość gdzie odbędzie się rozprawa, aby nie ponosić kosztów jego stawiennictwa.Rozprawa

Rozprawy odbywają się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20 lub w jednej z Delegatur Urzędu, najbliższej miejsca zamieszkania konsumenta.

Rozprawa odbywa się jeżeli wnioskodawca dokona wpłaty, do której został wezwany, jeżeli wpłata nie zostanie dokonana rozprawa się nie odbędzie.


Sąd orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie w składzie:

 • superarbiter,
 • dwóch arbitrów.

Rozprawie przewodniczy superarbiter.

Z przebiegu rozprawy protokolant spisuje protokół.

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron, chyba że przed rozpoczęciem rozprawy strona wniosła o jej nieprzeprowadzanie i wykazała, że nie może stawić się z przyczyn od niej niezależnych.

Rozprawa odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy, superarbiter udziela głosu najpierw wnioskodawcy, następnie stronie przeciwnej. Strony ustnie zgłaszają swe żądania i wnioski oraz przedstawiają dowody na ich poparcie. W razie nieobecności strony czy też obu stron, superarbiter przedstawia ich wnioski, twierdzenia i dowody jakie znajdują się w aktach sprawy.

Po wstępnym wyjaśnieniu stanowisk stron superarbiter podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody. Warunki zawarcia ugody ustalają strony. Sporządzona ugoda zostaje podpisana przez obie strony. Jeżeli strony nie chcą zawrzeć ugody, stwierdzenie to wpisane zostaje do protokołu.

Gdy sąd uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną superarbiter zamyka rozprawę. Przed zamknięciem rozprawy superarbiter udziela jeszcze głosu stronom.

Po zamknięciu rozprawy sąd odbywa naradę, po której wydaje wyrok. Wydanie wyroku następuje w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rozprawy. Wyrok zapada większością głosów i zawiera:

 • oznaczenie sądu, superarbitra, arbitrów i protokolanta;
 • datę i miejsce wydania wyroku;
 • oznaczenie stron;
 • oznaczenie przedmiotu sprawy;
 • rozstrzygnięcie o żądaniach stron;
 • przytoczenie motywów, którymi kierował się sąd przy wydaniu wyroku;
 • podpisy superarbitra i arbitrów.

Sąd polubowny doręcza odpis wyroku w terminie 14 dni od dnia wydania.Wyrok sądu polubownego

Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Od wyroku sądu polubownego nie służy odwołanie.

Wyrok sądu polubownego może zostać uchylony przez sąd powszechny wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli:

 • brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
 • strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,
 • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu,
 • nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony,
 • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,
 • w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.


Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd powszechny stwierdził, że:

 • według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny,
 • wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.
Podstawa prawna działania sądu polubownego

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej działa na podstawie:

 • art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz.U. Nr 281, poz. 2794).


Ulotka informacyjna (wersja do wydruku) 

 • Drukuj do PDF
 • CIK © UKE 2009 - 2018; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie