Zmiana przepisów o przenośności numerów

Zmiana przepisów o przenośności numerów

1 marca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Nowe przepisy uproszczą zmianę i przeniesienie numeru dzięki możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej i dokumentowej.  Powinny też ograniczyć sytuacje kiedy abonenci nie są świadomi konsekwencji przeniesienia numeru i rozwiązania umowy przed upływem terminu.

Zmiana przepisów pozwala by wnioski o:

  • zmianę przydzielonego numeru,
  • przeniesienie numeru do nowej lokalizacji,
  • przeniesienie numeru do nowego dostawcy usług,

były składane w formie pisemnej, elektronicznej i dokumentowej. Jednocześnie zawiadomienia w procesach zmiany i przeniesienia numeru będą doręczane abonentowi na trwałym nośniku w formie w jakiej został złożony wniosek. Abonent ma możliwość zażądania aby informacje dot. przeniesienia były mu dostarczane na piśmie lub drogą elektroniczną.

Przeniesienie numeru przy zmianie dostawcy usług

Jeśli abonent złoży wniosek w formie dokumentowej, nowy dostawca musi utrwalić i doręczyć abonentowi  treść wniosku na trwałym nośniku. To zapewni klientowi możliwość sprawdzenia wniosku i trybu przeniesienia numeru na potrzeby ewentualnych roszczeń i reklamacji.
Zmianie ulega też zakres elementów, które musi zawierać wniosek o przeniesienie numeru. Nowe wnioski muszą m.in. zawierać:

  • oświadczenie o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu promocyjnego,
  • pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia umowy w imieniu abonenta z dotychczasowym dostawcą.  

Nie ma możliwości przeniesienia numeru w dwuetapowej procedurze bez pełnomocnictwa, w  której abonent musiał samodzielnie wypowiedzieć umowę z dotychczasowym dostawcą.

By ograniczyć przypadki przeniesienia numeru wbrew woli abonenta, dotychczasowy dostawca usług musi poinformować abonenta o rozpoczęciu procesu przeniesienia numeru. Informacja, że numer będzie przeniesiony zawiera nazwę dotychczasowego i nowego dostawcy i powinna być przekazana nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania tej przez dotychczasowego dostawcę, w formie SMS albo połączenia telefonicznego, w przypadku sieci stacjonarnych.

Jeśli abonent chce zrezygnować z przeniesienia numeru, może złożyć oświadczenie o rezygnacji do dotychczasowego lub nowego dostawcy usług. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej 2 dni przed planowanym przeniesieniem numeru.