Roaming UE od 1 lipca 2022 r.

Roaming UE od 1 lipca 2022 r.

1 lipca br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie regulujące zasady roamingu wewnątrzunijnego. Klienci korzystający z usług telekomunikacyjnych będą mogli korzystać z roamingu zgodnie z zasadą RLAH (od ang. roam-like-at-home) przez kolejne 10 lat, czyli do 2032 r.

Nowe przepisy rozporządzenia nie tylko przedłużają obowiązywanie dotychczasowych zasad, ale wprowadzają także nowe regulacje.

Najważniejsze zmiany od 1 lipca to:

1) Jakość usług oferowanych w roamingu

Dostawcy usług nie mogą oferować usług roamingu na warunkach mniej korzystnych niż oferowane na rynku krajowym, w szczególności pod względem jakości usług przewidzianej w umowie, jeżeli w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie.

Dostawcy usług powinni zapewnić, aby umowa, której przedmiotem są usługi roamingu określała:

  • cechy świadczonej detalicznej usługi roamingu, w tym w szczególności jasne i zrozumiałe informacje na temat warunków i jakości usług roamingu;
  • w jaki sposób jakość usług roamingu może w praktyce różnić się od jakości usług świadczonych na rynku krajowym;
  • w jaki sposób inne istotne czynniki mogą mieć wpływ na jakość usług, tj. szybkość, opóźnienia i dostępność usług roamingu ze względu na dostępność pewnych technologii, zasięg lub wahania ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak topografia.

2) Informacja o sposobach dostępu do służb ratunkowych w odwiedzanym państwie członkowskim

Dostawca usług roamingu informuje klienta korzystającego z roamingu, za pomocą automatycznej wiadomości, że może on uzyskać bezpłatny dostęp do służb ratunkowych, dzwoniąc pod europejski numer alarmowy „112”.

3) Dodatkowy pułap ochronny na poziomie 100 EUR

Jeżeli klient korzystający z roamingu zużyje ponad 100 EUR w miesięcznym okresie fakturowania (bez podatku VAT), dostawca usługi wysyła dodatkowe powiadomienie. Powiadomienie powinno wskazywać procedurę, którą klient ma zastosować, jeśli chce, aby usługi były kontynuowane, oraz koszt związany z każdą dodatkową wykorzystaną jednostką.

4) Dalsze obniżanie wysokości stawek w roamingu

Zmienia się wysokość maksymalnych opłat dodatkowych, które dostawca usług może zastosować w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez klienta z usług roamingu (na przykład, gdy klient stale korzysta z roamingu w Unii Europejskiej do celów innych niż okresowe podróże).

Zgodnie z przepisami maksymalne opłaty dodatkowe nie mogą być wyższe niż:

  • 0,022 euro/minuta połączenia wychodzącego;
  • 0,004 euro/wiadomość sms;
  • 2,00 euro/1 GB (1000 MB).


Więcej informacji w sekcji Pytania i odpowiedzi.