Przebieg postępowania

Kiedy wszczynamy postępowanie

Możesz zwrócić się do nas o pomoc jeśli wcześniej złożyłeś  reklamację u dostawcy usług telekomunikacyjnych. Odrzucając reklamację dostawca musi cię poinformować o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo. Brak informacji oznacza, że zgadza się na rozwiązanie sporu w postępowaniu ADR.

Wniosek może złożyć wyłącznie konsument. Jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta wszczynamy postępowanie z urzędu.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail
  • nazwę oraz adres firmy, której dotyczy spór
  • dokładnie określone żądanie, w tym wartość roszczenia finansowego lub oczekiwanego zachowania przedsiębiorcy
  • uzasadnienie żądania
  • opis stanu faktycznego i dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, np. kopię dokumentacji z zakończonego postępowania reklamacyjnego
  • określenie rodzaju postępowania, tj. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu
  • PODPIS!

Złóż wniosek:

  • na adres UKE albo Delegatury UKE miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania
  • elektronicznie za pośrednictwem:

   - elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
   - formularza zgłoszeniowego

Dobrowolność udziału

Postępowanie opiera się na dobrej woli i chęci porozumienia - wymaga zgody obu stron. Jesteśmy bezstronni. Uwzględniamy argumenty obu stron i staramy się znaleźć rozwiązanie, które doprowadzi do rozwiązania sporu.

Zastanów się, czy jesteś w stanie poczynić ustępstwa i pójść na kompromis z przedsiębiorcą. Ustal swoją propozycję kompromisu.

Masz prawo wycofania się na dowolnym etapie postępowania ADR.

Możesz nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub nie zastosować się do niej. Takie same prawa ma przedsiębiorca, z którym jesteś w sporze. Wynik postępowania może być niekorzystny. Dostawca może nie wyrazić zgody na polubowne zakończenie sporu. Wówczas kończymy postępowanie.

Na każdym etapie postępowania możesz korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną.

Niezależnie od wyniku postępowania ADR, masz otwartą drogę do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym.

PAMIETAJ! Zawarte porozumienie nie jest wiążącym rozstrzygnięciem sporu. Nie ma mocy wyroku sądu powszechnego. Niezastosowanie się do zaakceptowanej przez strony propozycji rozwiązania sporu nie powoduje powstania roszczeń, niemniej może stanowić okoliczności, na które będziesz mógł się powołać przed sądem.

Czas trwania postępowania

Mamy 90 dni na postępowanie ADR. W przypadku sporu szczególnie skomplikowanego wydłużymy termin. Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu z jego przebiegu, wraz z informacją czy doszło do pozytywnego rozwiązania sporu.

Nie prowadzimy analiz i statystyk dotyczących zastosowania się stron do wyniku postępowania ADR.

Średni czas trwania postępowania to 24 dni.