Interwencje (postępowanie wyjaśniające)

Jeżeli podejrzewasz, że operator naruszył Twoje prawa, złóż do nas wniosek o interwencję. PAMIETAJ! Interwencja nie jest inną formą reklamacji.

Podejmujemy interwencje w przypadkach:

 • niezrealizowania albo realizowania uprawnienia abonenta do:
 • zmiany przydzielonego numeru
 • wyboru dostawcy usług
 • przeniesienia numeru i zmiany dostawcy usług

 niezgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, rozporządzenia w sprawie przenośności numerów lub wnioskiem samego abonenta

 • podejrzenia naruszenia przez dostawcę usług przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne lub aktów wykonawczych do ustawy (rozporządzeń)
 • w innych ważnych dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego sprawach, w szczególności, gdy wymaga tego ochrona interesów abonentów usług telekomunikacyjnych

Na podstawie zebranych informacji przeanalizujemy i ocenimy czy doszło do naruszenia przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

Postępowanie wyjaśniające nie kończy się wydaniem decyzji. Po przeprowadzeniu interwencji otrzymasz informacje o  ustaleniach  i podjętych przez nas działaniach w sprawie.

Złóż wniosek:

 • na adres UKE albo Delegatury UKE ze względu na miejsce zamieszkania
 • elektronicznie za pośrednictwem:

   - elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP
   - formularza zgłoszeniowego

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe: adres, numer telefonu lub adres e-mail
 • nazwę firmy, której dotyczy sprawa
 • opis stanu faktycznego i dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, np. kopię dokumentacji z zakończonego postępowania reklamacyjnego
 • podpis