Użytkownicy mają możliwość wygenerowania raportów obejmujących wyłącznie wyniki z pomiarów certyfikowanych. Raport z certyfikowanych pomiarów można wygenerować, korzystając z odpowiedniej funkcji aplikacji stacjonarnej.

Użytkownik może wygenerować raport, gdy:

  • wykonał, co najmniej 6 pomiarów certyfikowanych w ciągu dnia (00:00 – 23:59), w odstępie minimum 30 minut każdy,
  • wykonał ww. pomiary w trakcie dwóch dni, w odstępie nie większym niż 6 dni.

Raport można wygenerować przez 12 miesięcy od dnia wykonania pomiaru. Raport może być otwarty przez każdy program obsługujący format PDF.

Co zawiera raport?

Raport składa się z dwóch części: głównej oraz analitycznej.

W części głównej znajdują się informacje na temat:

  • raportu (identyfikator raportu, kod zabezpieczający, adresy URL do pobrania oraz weryfikacji raportu, data wygenerowania raportu, identyfikator użytkownika w systemie, nazwa operatora na podstawie adresów IP, okres pomiarowy oraz liczba pomiarów certyfikowanych);
  • prędkości transmisji danych określonych w umowie (minimalnej, zwykle dostępnej i maksymalnej, z podziałem na prędkość pobierania oraz wysyłania danych), w megabitach na sekundę (Mb/s);
  • wyników pomiarów, uwzględniające: ID pomiaru, datę i godzinę ich przeprowadzenia, zmierzoną prędkość pobierania oraz wysyłania danych, opóźnienie, a także cykle dobowe ze wskazaniem dnia w formacie „rok-miesiąc-dzień”;
  • kwestii prawnych;
  • podpisu cyfrowego raportu.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat każdego z pomiarów ujętych w raporcie zawarte są w części analitycznej raportu.

Co zrobić gdy dostawca nie świadczy usługi zgodnie z umową?

Konsument, który wykaże stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy dotyczącymi prędkości a faktycznie realizowaną usługą, może skorzystać ze środków ochrony prawnej w związku z nienależytym wykonaniem umowy. Takim środkiem ochrony prawnej może być reklamacja usługi telekomunikacyjnej, dochodzenie roszczeń w ramach postępowania sądowego lub w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR).

Infografika