Masz problem z usługą telekomunikacyjną?

Złóż reklamację!

Reklamację możesz złożyć pisemnie, telefonicznie, mailowo lub ustnie.

W reklamacji podaj:

 • imię i nazwisko (lub nazwę firmy)
 • adres
 • numer ewidencyjny z rachunku lub numer telefonu
 • co reklamujesz i za jaki okres
 • okoliczności uzasadniające reklamację
 • wysokość odszkodowania, jeśli takiego żądasz
 • numer konta bankowego lub adres do wypłaty odszkodowania
 • datę zawarcia umowy, jeśli reklamujesz niedotrzymanie terminu rozpoczęcia świadczenia usług
 • PODPISZ SIĘ!

Jeśli reklamacja nie będzie kompletna– dostawca poprosi cię o uzupełnienie. Brak uzupełnienia oznacza pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

Masz 12 miesięcy na złożenie reklamacji.

Po tym terminie dostawca może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.

Dostawca usług ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Jeśli nie odpowie w terminie, oznacza to, że reklamacja została uwzględniona.   

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

 • nazwę jednostki dostawcy rozpatrującej reklamację
 • wskazanie dnia złożenia reklamacji
 • informację o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji
 • w przypadku uznania reklamacji - określenie wysokości odszkodowania i terminu jego wypłaty
 • pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dalszego dochodzenia roszczeń
 • uzasadnienie, jeśli reklamacja została rozpatrzona negatywnie
 • imię i nazwisko upoważnionego pracownika dostawcy wraz z zajmowanym przez niego stanowiskiem

Jakie przysługuje Ci odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania określa regulamin usługi.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Jeśli odpowiedź dostawcy usług na reklamację nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca:

skorzystaj z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich –  BEZPŁATNIE! lub skieruj sprawę do sądu powszechnego.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów daje możliwość polubownego zakończenia sprawy szybciej i taniej niż przez sąd powszechny.

Szczegółowe wymagania, jakie powinna spełniać reklamacja oraz tryb postępowania reklamacyjnego określają przepisy rozporządzenia.