Czy można w reklamacji żądać odszkodowania za straty moralne/materialne z tytułu niewykonania/nienalezytego wykonania usługi?

Tak, jednakże operator może nie uwzględnić tego typu roszczeń. W takiej sytuacji abonent może dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych strat moralnych lub materialnych przed sądem powszechnym.

Wysokość należnego odszkodowania określona jest w regulaminie świadczenia usługi lub przepisach prawa. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji operator wypłaca tylko te należności, które wynikają z warunków umowy lub przepisów prawa. Wszelkie dodatkowe roszczenia nie muszą być uwzględniane przez operatora.