Jakiego odszkodowania abonent może domagać się od operatora na drodze reklamacji?

Wysokość odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej powinna być określona w regulaminie usługi.

Z reguły wysokość odszkodowania wynosi 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania usługi telekomunikacyjnej.