Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?

Aby przenieść numer telefonu do innego operatora, abonent powinien zgłosić się do nowego, wybranego przez siebie dostawcy usług. Nowy dostawca załatwi formalności związane z przeniesieniem, w tym te dotyczące rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem.

Dane abonenta na wniosku o przeniesienie numeru muszą być zgodne z danymi, które podane zostały przy zawarciu umowy z dotychczasowym dostawcą usług lub przy rejestracji karty pre-paid. W przeciwnym razie przeniesienie numeru nie dojdzie do skutku.

Abonent wybiera tryb przeniesienia numeru:

  • z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem,
  • bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem (w takim przypadku dotychczasowy operator może żądać odszkodowania w wysokości równej opłacie abonamentowej za okres wypowiedzenia).

Niezależnie od trybu przeniesienia numeru, w przypadku rozwiązania umowy przed okresem jej obowiązywania, dotychczasowemu dostawcy będzie przysługiwało prawo naliczenia tzw. kary umownej.

Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Proces przeniesienia numeru trwa 1 dzień roboczy.

Przeniesienie numeru jest bezpłatne i nie może powodować przerwy w świadczonej usłudze dłuższej niż:

  • 3 godziny (między północą a 3 w nocy dla usług mobilnych),
  • 24 godziny (dla usług stacjonarnych).

W przypadku wystąpienia problemów podczas procesu przeniesienia numeru, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o interwencję.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne
  • Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych