Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jak przenieść numer telefonu do nowego operatora?

Aby przenieść numer telefonu do innego operatora, abonent powinien zgłosić się do nowego, wybranego przez siebie dostawcy usług. Nowy dostawca załatwi formalności związane z przeniesieniem, w tym te dotyczące rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem.

Dane abonenta na wniosku o przeniesienie numeru muszą być zgodne z danymi, które podane zostały przy zawarciu umowy z dotychczasowym dostawcą usług lub przy rejestracji karty pre-paid. W przeciwnym razie przeniesienie numeru nie dojdzie do skutku.

Abonent wybiera tryb przeniesienia numeru:

  • z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem,
  • bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem (w takim przypadku dotychczasowy operator może żądać odszkodowania w wysokości równej opłacie abonamentowej za okres wypowiedzenia),
  • na koniec okresu obowiązywania warunków promocyjnych umowy.

W przypadku wyboru trybu z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi przed okresem jej obowiązywania, dotychczasowemu dostawcy będzie przysługiwało prawo naliczenia tzw. kary umownej. W trybie na koniec okresu wypowiedzenia takiej kary nie będzie, gdyż rozwiązanie umowy następuje wraz z końcem warunków promocyjnych.

Rozpatrzenie wniosku przez operatora następuje w terminie:

  • 6 godzin dla usług mobilnych lub 1 dnia roboczego dla usług stacjonarnych, gdy wniosek jest składany w dzień roboczy w salonie operatora,
  • 3 dni roboczych dla usług mobilnych lub 5 dni roboczych dla usług stacjonarnych, gdy wniosek składany jest w inny sposób niż w salonie operatora.

Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Proces przeniesienia numeru trwa 1 dzień roboczy.

Przeniesienie numeru jest bezpłatne i nie może powodować przerwy w świadczonej usłudze dłuższej niż:

  • 6 godzin (między północą a 6 rano dla usług mobilnych),
  • 24 godziny (dla usług stacjonarnych).

W przypadku wystąpienia problemów podczas procesu przeniesienia numeru, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o interwencję.

 


Podstawa prawna: