Czy operator może automatycznie przedłużyć umowę po upływie okresu jej obowiązywania?

Tak, operator może automatycznie przedłużyć umowę po upływie okresu jej obowiązywania, o ile w terminie wskazanym w umowie abonent pisemnie nie wyrazi innej woli.

Stosowanie w umowie zapisu dotyczącego automatycznego jej przedłużenia po upływie okresu, na który została zawarta, nie jest zakazane przez obowiązujące przepisy. Oznacza to, że status umowy po upływie wskazanego w niej terminu może być swobodnie kształtowany przez strony umowy.

Operator nie może jednak wyznaczyć abonentowi rażąco krótkiego terminu na złożenie oświadczenia woli o nie przedłużaniu umowy po upływie okresu jej obowiązywania.