Czy operator może naliczyć odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury?

Tak, operator może naliczyć odsetki od zaległej płatności za każdy dzień opóźnienia.

Naliczanie odsetek rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin uregulowania należności.

Operatorzy sami decydują o tym, czy naliczają odsetki od nieopłaconych rachunków, czy nie.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks cywilny