Czy operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem?

Tak, operator może odmówić zawarcia umowy z abonentem jeżeli ten nie uzyska pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej. Oceny takiej operator dokonuje na podstawie posiadanych danych i zaczerpniętych z biura informacji gospodarczej.

W praktyce operator może odmówić zawarcia umowy jeżeli abonent między innymi:

  • zalega z opłatami u danego lub innego operatora,
  • nie wykonywał obowiązków wynikających z zawartej z danym lub innym operatorem umowy,
  • naruszał postanowienia umowy, regulaminu lub cennika.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne