Od czego operator nie może uzależnić zawarcia umowy z abonentem?

Operator nie może uzależniać zawarcia umowy od zakazu podpisania umowy z innym operatorem oraz od podania innych danych niż te, które przewidziane są ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Przy zawarciu umowy operator może pozyskać takie dane abonenta jak:

  • imię i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • miejsce i data urodzenia,
  • adres zamieszkania i do korespondencji,
  • numer PESEL,
  • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • informacje w dokumentach, które potwierdzają wiarygodność płatniczą.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne