Odmowa rozpatrzenia sporu

Odmawiamy rozpatrzenia sporu jeśli nie dotyczy on usług telekomunikacyjnych.
Możemy odmówić rozpatrzenia sporu gdy:

  • przed złożeniem wniosku nie skontaktowałeś się z przedsiębiorcą w celu bezpośredniego rozwiązania sporu, nie złożyłeś reklamacji
  • spór jest błahy lub wniosek spowoduje uciążliwości dla drugiej strony
  • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez nas, sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd
  • wartość przedmiotu sporu jest niższa od 20 zł
  • złożyłeś  wniosek po upływie roku od kontaktu z przedsiębiorcą w sprawie rozwiązania sporu  (np. złożenia reklamacji)
  • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie naszych działań