Czy subskrypcja może być aktywowana samoistnie, bez udziału użytkownika?

Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Może jednak wystąpić w szczególnych okolicznościach.

Do tych okoliczności należą:

  • błąd systemowy po stronie operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy subskrypcji,
  • uszkodzenie (wadliwe działanie) telefonu lub karty SIM,
  • nieuprawnione użycie telefonu przez osobę trzecią bez wiedzy i zgody abonenta.

Jeżeli doszło do samoistnej aktywacji subskrypcji, abonent może złożyć do operatora lub dostawcy usługi o podwyższonej opłacie (Premium Rate) reklamację.

Ponadto, abonent powinien oddać do swojego operatora telefon (o ile był kupiony u operatora) oraz kartę SIM w celu wykluczenia możliwości ich uszkodzenia. W przypadku wady telefonu lub karty SIM, abonent również może złożyć do operatora reklamację.

Jeżeli odpowiedź na reklamację jest negatywna lub niesatysfakcjonująca, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie ADR).

Jeżeli odpowiedź na reklamację złożona do dostawcy usługi o podwyższonej opłacie jest negatywna, abonent może zwrócić się o pomoc do miejscowo właściwego Rzecznika Konsumentów.

W przypadku, gdy abonent podejrzewa nieuprawnione użycie swojego telefonu przez osobę trzecią, sprawę można zgłosić do najbliższej jednostki policji. Użycie cudzej rzeczy ruchomej bez wiedzy jej właściciela jest wykroczeniem.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne
  • Rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej
  • ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
  • ustawa Kodeks wykroczeń