Ochrona danych osobowych - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

     1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Giełdowej 7/9, tel. (22) 33 04 000, fax. (22) 53 49 162, formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://www.uke.gov.pl/formularz-kontaktowy/

     2. Inspektor ochrony danych

Nad prawidłowością przetwarzania danych w UKE czuwa wyznaczony przez Prezesa UKE inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:

     3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa wniosku lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie:

 • Ustawy Prawo telekomunikacyjne[1],
 • Ustawy Prawo pocztowe[2],
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich[3],
 • Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego[4].

Następnie Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[5].

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe.

     4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być poniższe podmioty lub kategorie odbiorców:

 • administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty prowadzące działalność płatniczą),
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu UKE na podstawie zawartej z UKE umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne UKE lub udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną UKE).

     5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przyjętych na ich podstawie przepisach kancelaryjno-archiwalnych UKE, tj. w przypadku wniosków o interwencję Prezesa UKE oraz zapytań, a także wniosków przesyłanych do wiadomości UKE przez okres 10 lat, w przypadku wniosków w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przez okres 5 lat.

     6. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści Państwa danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym uzyskanie kopii danych osobowych,
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

Przepisy art. 15 – 18 RODO określają zasady i zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać:

 • składając wniosek bezpośrednio w Centrali UKE pod adresem wskazanym w pkt 1 lub jednej z delegatur UKE znajdujących się w każdym województwie – adresy delegatur znajdziecie Państwo na stronie www.uke.gov.pl,
 • wysyłając e-maila na adres: .

Prezes UKE jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO), na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     7. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych we wniosku o interwencję Prezesa UKE oraz zapytaniu, w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu jest dobrowolne, ale niezbędne do załatwienia Państwa sprawy. Podanie danych osobowych we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w zakresie: imienia, nazwiska, adresu oraz podpisu jest wymogiem ustawowym określonym w Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W przypadku ich niewskazania organ nie będzie mógł załatwić Państwa sprawy.

     8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

[1] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.)

[2] Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.)

[3] Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823)

[4] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze. zm.)

[5] Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.)