Reklamacje - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Reklamacje

Masz problem z usługą pocztową?

Złóż reklamację!

Reklamację możesz złożyć pisemnie, mailowo, poprzez formularz na stronie internetowej operatora lub ustnie.

Reklamację może złożyć nadawca albo adresat – gdy przesyłka zostanie mu doręczona albo nadawca zrzekł się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń.

W reklamacji podaj:

 • imię i nazwisko (lub nazwę firmy)
 • adres
 • przedmiot reklamacji
 • datę i miejsce nadania przesyłki
 • numer przesyłki
 • okoliczności uzasadniające reklamację
 • wysokość odszkodowania, jeśli takiego żądasz
 • PODPISZ SIĘ

Jeśli reklamacja nie będzie kompletna – operator pocztowy poprosi cię o uzupełnienie. Brak uzupełnienia oznacza pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

Na złożenie reklamacji masz 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.

Operator pocztowy ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Jeśli nie odpowie w terminie oznacza to, że reklamacja została uznana i wypłacone zostanie odszkodowanie w wysokości wynikającej z przepisów Prawa pocztowego lub regulaminu usługi.

W sytuacji świadczenia usługi w obrocie zagranicznym masz 6 miesięcy na złożenie reklamacji od dnia nadania przesyłki, natomiast operator pocztowy ma 3 miesiące na wypłatę odszkodowania lub poinformowanie o nieuznaniu reklamacji.

W przypadku odmowy uznania reklamacji możesz złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Operator pocztowy na udzielenie odpowiedzi na odwołanie ma 30 dni.

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

 • nazwę jednostki operatora pocztowego rozpatrującej reklamację
 • powołanie podstawy prawnej
 • informację o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji
 • w przypadku uznania reklamacji – określenie wysokości odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jego wypłaty
 • uzasadnienie, jeśli reklamacja została rozpatrzona negatywnie
 • pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie adresu, na jaki złożyć odwołanie
 • pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dalszego dochodzenia roszczeń
 • imię i nazwisko upoważnionego pracownika operatora pocztowego wraz z zajmowanym przez niego stanowiskiem

Jakie przysługuje Ci odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania określają przepisy Prawa pocztowego oraz regulamin usługi.

Jeśli odpowiedź operatora pocztowego na reklamację nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca skorzystaj z:

interwencji Prezesa UKE, pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie ADR) – BEZPŁATNIE! lub skieruj sprawę do sądu powszechnego.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów daje możliwość polubownego zakończenia  sprawy szybciej i taniej niż przez sąd powszechny.


Szczegółowe wymagania, jakie powinna spełniać reklamacja wniesiona do operatora pocztowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego określają przepisy rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi pocztowej.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz także w poradniku.