Sąd polubowny - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W związku z ogłoszeniem w dniu 11 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1118), (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1118), Prezes UKE informuje, że z dniem 12 września 2018 r. zostaje zniesiony stały polubowny sąd konsumencki działający przy Prezesie UKE.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego wprowadza likwidację sądu polubownego i zastępuje go funkcjonującym już pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (ADR).

Wnioski o rozpatrzenie sporu przed sądem polubownym, które wpłynęły do UKE przed dniem 11 czerwca 2018 r.,
sąd polubowny rozpatrzy w terminie 3 miesięcy – najpóźniej do dnia 11 września 2018 r.

Wnioski o rozpatrzenie sporu przed sądem polubownym, które wpłyną do UKE od dnia 11 czerwca 2018 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany.