Jakie są zasady doręczania przesyłek pocztowych? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jakie są zasady doręczania przesyłek pocztowych?

Zgodnie z przepisami Prawa pocztowego, przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.

Natomiast, jeżeli przesyłka pocztowa nie jest nadana na poste restante, wówczas może być wydana ze skutkiem doręczenia:

 1. adresatowi:
  • do jego oddawczej skrzynki pocztowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych,
  • w placówce pocztowej, jeżeli podczas próby doręczenia przesyłki pocztowej adresat był nieobecny pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej albo doręczenie za pomocą oddawczej skrzynki pocztowej nie jest możliwe,
  • w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem pocztowym;
 2. przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego:
  • pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej, 
  • w placówce pocztowej;
 3. osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego:
  • pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej,
  •  w placówce pocztowej, po złożeniu na piśmie oświadczenia o zamieszkiwaniu razem z adresatem;
 4. osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w urzędzie organu władzy publicznej, jeżeli adresatem przesyłki jest dany organ władzy publicznej;
 5. osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest:
  • dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  •  niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca
 6. kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.

Określone wyżej sposoby doręczenia korespondencji nie naruszają uregulowań zawartych w innych przepisach, bowiem sposób i zasady doręczania przesyłek mogą być uregulowane odmiennie przepisami innych ustaw. W takiej sytuacji pierwszeństwo stosowania, uwzględniając normy kolizyjne, mają przepisy ustaw szczególnych regulujących kwestię doręczania przesyłek.

Przepisami szczególnymi są w szczególności regulacje zawarte w ustawach: Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, Ordynacja podatkowa, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.