Czy przepisy nakładają na operatorów pocztowych obowiązek zapewnienia dostępu do usług pocztowych dla osób niepełnosprawnych? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy przepisy nakładają na operatorów pocztowych obowiązek zapewnienia dostępu do usług pocztowych dla osób niepełnosprawnych?

Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony jest zobowiązana przepisami Prawa pocztowego do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych przez:

 1. organizację pracy placówek pocztowych umozliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki;
 2. tworzenie w placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych;
 3. umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę;
 4. doręczanie osobom z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, niewidomym lub ociemniałym - na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej;
 5. przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną.

Przystosowanie placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych może nastąpić przy wykorzystaniu:

 • wejścia do placówki pocztowej równego z chodnikiem, tj. bez progów, krawędzi itp.,
 • podjazdu dla niepełnosprawnych,
 • instalacji podnośnika automatycznego,
 • instalacji schodołazu,
 • instalacji dzwonka elektrycznego (przed wejściem do placówki pocztowej), za pomocą którego osoba niepełnosprawna może przywołać pracownika placówki, który zapewni kompleksową obsługę w zakresie zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych oraz osbioru przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym,
 • łatwego otwarcia drzwi do placówki, w tym np. drzwi otwierające się automatycznie, posiadające uchwyty/klamki na wysokości umożliwiającej ich otwarcie osobom niepełnosprawnym,
 • obniżania wysokości stanowisk/okienek dedykowanych do obsługi osób niepełnosprawnych,
 • oznakowania odpowiednim znakiem graficznym (piktogramem) stanowisk dedykowanych do obsługi osób niepełnosprawnych,
 • zamieszczania w placówce pocztowej informacji o usługach i przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych,
 • instalacji nadawczych skrzynek pocztowych zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 381).

Operatora pocztowego jest również zobowiązany do doręczania przesyłek oraz kwot przekazów pocztowych nadchodzących do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych i ociemniałych z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej i bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej oraz przyjmowania korespondencji nierejestrowanej do obrotu w miejscu zamieszkania. Powyższe dokonywane jest na podstawie stosownego wniosku złożonego przez osobę niepełnosprawną, bez pobierania dodatkowych opłat.