Co zrobić gdy przesyłka zaginie? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co zrobić gdy przesyłka zaginie?

W przypadku zaginięcia przesyłki pocztowej można wnieść reklamację do operatora pocztowego, u którego przesyłka pocztowa została nadana. Należy pamiętać, że prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy albo adresatowi, przy czym, aby adresat mógł wnieść z tego tytułu reklamację, nadawca musi zrzec się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń.

Reklamację można wnieść w postaci pisemnej lub elektronicznej, ustnej do protokołu sporządzonego przez pracownika operatora pocztowego lub osobę występującą w imieniu operatora pocztowego, wreszcie reklamacja może być złożona w innej dopuszczonej przez operatora pocztowego postaci, która ujawnia w dostateczny sposób wolę reklamującego.

W przypadku utraty przesyłki pocztowej obsługi­wanej przez Pocztę Polską w zakresie usługi powszechnej reklamację można złożyć po upływie 14 dni od nadania przesyłki. Przy innych usługach pocztowych reklamację z tytułu zaginięcia przesyłki możemy zło­żyć w dniu następnym po upływie terminu, w jakim uważa się niedoręczoną przesyłkę za utraconą. Termin ten operator określa w regulaminie świadczenia usług pocztowych. Zawsze jednak reklamacja musi być złożona przed upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki, bowiem po tym okresie roszczenia ulegają przedawnieniu, przy czym bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na czas wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi operator pocztowy ma 30 dni liczone od dnia otrzymania reklamacji. Termin uważa się za zachowany, jeżeli operator pocztowy w tym terminie nadał (wysłał) odpowiedź na reklamację. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji i wypłatą odszkodowania w wysokości wynikającej z przepisów Prawa pocztowego, czy regulaminu świadczenia usług pocztowych.

Należy również wspomnieć, że procedura reklamacyjna dotycząca przesyłek pocztowych nadawanych za granicę posiada pewne różnice w stosunku do reklamacji przesyłek krajowych. Przykładowo, nie określają one wprost terminu udzielenia odpowiedzi reklamującemu. Określają natomiast, że odszkodowanie powinno być wypłacone najpóźniej w okresie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.