Czy przysługuje mi odszkodowanie za zaginięcie przesyłki? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy przysługuje mi odszkodowanie za zaginięcie przesyłki?

Jeżeli usługa pocztowa nie została wykonana, tj. w sytuacji utraty przesyłki pocztowej, zgodnie z Prawem pocztowym, w każdym przypadku przysługuje odszkodowanie, jednakże jego wysokość jest uzależniona od rodzaju usługi w ramach, której przesyłka została nadana.

Pełną odpowiedzialność za szkodę, w przypadku niewykonania usługi pocztowej polegającej na np. utracie przesyłki pocztowej, operator pocztowy będzie ponosił jedynie w przypadku, jeśli szkoda ta powstała w wyniku czynu zabronionego, z winy umyślnej operatora albo na skutek jego rażącego niedbalstwa. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność operatora pocztowego została ograniczona i określona przepisami Prawa pocztowego.

W przypadku przesyłek nadanych w ramach usługi powszechnej: za zaginięcie listu poleconego, przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez reklamującego nie wyższej jednak niż 50-krotność opłaty pobranej za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej (2,90 zł x 50 = 145,00 zł), natomiast za zaginięcie paczki pocztowej, przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez reklamującego nie wyższej jednak niż 10-krotność opłaty pobranej za jej nadanie.

Z kolei, w przypadku przesyłek nadanych w ramach usługi niebędącej usługą powszechną, za zaginięcie przesyłki, przysługuje odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych rzeczy, ale operator, w regulaminie świadczenia usługi pocztowej, może przewidzieć korzystniejsze warunki naprawienia szkody.

Dodatkowo, jeżeli przesyłka zaginie, operator pocztowy, niezależnie od należnego odszkodowania, zwraca również pobraną opłatę za usługę.

Operator pocztowy jest natomiast zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli powyższe zdarzenia są wynikiem m.in. siły wyższej, błędów popełnionych przez nadawcę albo adresata (np. niewłaściwe zaadresowanie przesyłki, nieodpowiednie opakowanie bądź zabezpieczenie zawartości), czy też wynikają z właściwości przesyłanej rzeczy.

Operator pocztowy nie wypłaci odszkodowania również w przypadku, gdy nadawca lub adresat naruszą postanowienia regulaminu świadczenia danej usługi, np. zawartość przesyłki będzie stanowił przedmiot znajdujący się w katalogu przedmiotów podlegających wyłączeniu od przyjęcia i przemieszczenia.