Przesyłka dotarła uszkodzona - co dalej? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Przesyłka dotarła uszkodzona - co dalej?

W sytuacji, kiedy przesyłka dotarła do nas uszkodzona lub z ubytkiem zawartości podstawą reklamacji jest protokół szkody spisany w obecności pracownika operatora, który ją dostarczył. Jeżeli uszkodzenia nie były widoczne na zewnątrz przesyłki przy jej przyjęciu musimy je zgłosić operatorowi pocztowemu nie później niż 7 dni po otrzymaniu przesyłki. Protokół należy dołączyć do reklamacji.

Należy pamiętać, że roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.

Operator jest natomiast zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli powyższe zdarzenia są wynikiem błędów popełnionych przez nadawcę albo adresata (np. nieodpowiednie opakowanie bądź zabezpieczenie zawartości), czy też wynikają z właściwości przesyłanej rzeczy. Operator pocztowy nie wypłaci odszkodowania również w przypadku, gdy nadawca lub adresat naruszą postanowienia regulaminu świadczenia danej usługi, np. zawartość przesyłki będzie stanowił przedmiot znajdujący się w katalogu przedmiotów podlegających wyłączeniu od przyjęcia i przemieszczenia. Każdorazowo chcąc zwolnić się z odpowiedzialności, operator pocztowy musi wykazać istnienie ww. okoliczności, a także przedstawić dowód ich wystąpienia.