Czego może dotyczyć reklamacja usługi telekomunikacyjnej?

Zakres tematyczny reklamacji określony jest w § 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

Reklamacja może dotyczyć:

  • niedotrzymania z winy operatora terminu rozpoczęcia świadczenia usługi,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,
  • nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczonych usług.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie w sprawie usługi telekomunikacyjnej