Odmowa rozpatrzenia sporu - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Odmowa rozpatrzenia sporu

Odmawiamy rozpatrzenia sporu jeśli nie dotyczy on usług pocztowych.
Możemy odmówić rozpatrzenia sporu gdy:

  • przed złożeniem wniosku nie skontaktowałeś się z przedsiębiorcą w celu bezpośredniego rozwiązania sporu
  • nie wyczerpałeś drogi postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej
  • spór jest błahy lub wniosek spowoduje uciążliwości dla drugiej strony
  • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez nas, sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd
  • wartość przedmiotu sporu jest niższa od 10 zł
  • złożyłeś wniosek po upływie roku od dnia podjęcia próby kontaktu z przedsiębiorcą w sprawie rozwiązania sporu (np. złożenia reklamacji)
  • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie naszych działań