Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym?

Generalną zasadą określoną w art. 132 § 1 Kpk jest doręczanie pism adresatowi osobiście, które powinno być dokonywane w mieszkaniu adresata. Zgodnie z § 2 ww. artykułu, w razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi.

Ponadto, zgodnie z art. 132 § 1a Kpk, na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.

Jeżeli pismo nie może zostać doręczone zgodnie z regułami określonymi powyżej, wówczas stosownie do art. 133 Kpk, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora. O pozostawieniu pisma w placówce pocztowej doręczający zawiadamia adresata poprzez umieszczenie zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz, że należy je odebrać w ciągu 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć jeden raz. Zgodnie z art. 133 § 3 Kpk, pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata.

Natomiast, zgodnie z przepisem art. 133 § 2a Kpk, pismo pozostawione w placówce pocztowej operatora pocztowego, adresowane do:

          •     obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym,

          •     osoby, której stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma
                 w placówce pocztowej (stwierdzenie, ż
e stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego,
                 uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej, następuje
                 na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wystawionego na wniosek tej osoby lub
                 osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Zaświadczenie wydaje się nieodpłatnie, na
                 czas określony albo bezterminowo),

- może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

Reasumując, przesyłka sądowa nadana w postępowaniu karnym, po jej awizowaniu, może być wydana wyłącznie:

               adresatowi,

               przedstawicielowi ustawowemu adresata,

          •     osobie upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, w przypadku adresata będącego:

                 •     adwokatem lub radcą prawnym,

                 •     osobą, której stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma
                       w placówce pocztowej, posiadającą zaświadczenie, o którym mowa powyżej.