Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 10:00 – 14:00

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym?

Generalną zasadą określoną w art. 132 § 1 Kpk jest doręczanie pism adresatowi osobiście, które powinno być dokonywane w mieszkaniu adresata. Zgodnie z § 2 ww. artykułu, w razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi.

Jeżeli pismo nie może zostać doręczone zgodnie z regułami określonymi powyżej, wówczas stosownie do art. 133 Kpk, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora. O pozostawieniu pisma w placówce pocztowej doręczający zawiadamia adresata poprzez umieszczenie zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz, że należy je odebrać w ciągu 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć jeden raz. Zgodnie z art. 133 § 3 Kpk, pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata.

Natomiast, zgodnie z przepisem § 7 ust. 4 rozporządzenia, przesyłkę złożoną w placówce pocztowej wydaje się za pokwitowaniem odbioru adresatowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, albo osobie upoważnionej przez adresata będącego adwokatem lub radcą prawnym na podstawie pełnomocnictwa pocztowego,  po umieszczeniu na stronie adresowej adnotacji "wydano dnia" i odcisku datownika.

Reasumując, przesyłka sądowa nadana w postępowaniu karnym, po jej awizowaniu, może być wydana wyłącznie adresatowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez adresata będącego adwokatem lub radcą prawnym na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.