Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu cywilnym? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jakie są zasady doręczania przesyłek w postępowaniu cywilnym?

W przypadku przesyłek nadanych w postępowaniu cywilnym, zgodnie z art. 133 § 1 Kpc, jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności procesowej – jej przedstawicielowi ustawowemu. Ponadto, mając na względzie przepis art. 133 § 3 Kpc w sytuacji, gdy strona ustanowiła pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczeń należy dokonywać tym osobom. Wyjątek od powyższych reguł przewiduje art. 138 § 1 Kpc określający tzw. doręczenie zastępcze. Powołany przepis stanowi, że w przypadku, gdy doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, wówczas pismo sądowe może doręczyć dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Ponadto, zgodnie z art. 138 § 2 Kpc, dla adresata, którego doręczający nie zastanie w miejscu pracy, można doręczyć pismo osobie upoważnionej do odbioru pism.

W razie niemożności doręczenia przesyłki adresatowi lub innym osobom uprawnionym do odbioru, wówczas pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego należy, zgodnie z art. 139 § 1 Kpc, złożyć w placówce pocztowej tego operatora. Obowiązkiem doręczyciela, który podjął nieudaną próbę doręczenia przesyłki sądowej jest umieszczenie zawiadomienia w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.

W odróżnieniu od dopuszczonych prawem różnych sposobów doręczenia przesyłki sądowej (doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, administracji domu, dozorcy domu lub sołtysa), określenie podmiotu, któremu może być wydana awizowana przesyłka zostało jednoznacznie wskazane przez ustawodawcę. Pismo (przesyłka sądowa) złożone w placówce pocztowej może zostać odebrane przez adresata, jego przedstawiciela ustawowego, a także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych. Należy zwrócić więc uwagę, że do wydania przesyłki osobie innej niż adresat i jego przedstawiciel ustawowy, ustawodawca wymaga umocowania na zasadach określonych w Prawie pocztowym.

Ponadto, zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 819), osobą uprawnioną do odbioru przesyłki złożonej w:

1. placówce pocztowej operatora lub w urzędzie gminy jest:

             a. adresat,

             b. przedstawiciel ustawowy adresata,

             c. osoba uprawniona do reprezentacji przed sądem adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną

                 nieposiadającą osobowości prawnej,

             d. upoważniony pracownik adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą

                 osobowości prawnej,

             e. upoważniony pracownik, w przypadku gdy adresatem jest organ bezpośrednio przełożony w stosunku

                 do żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej lub zarząd

                 odpowiedniego zakładu, w którym przebywa osoba pozbawiona wolności;

2. placówce pocztowej operatora jest osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

Reasumując, awizowana przesyłka sądowa nadana w postępowaniu cywilnym może być wydana w placówce pocztowej, oprócz adresata, jego przedstawicielowi ustawowemu oraz pełnomocnikowi upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

Ponadto, zgodnie z art. 135 § 2 Kpc, na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskazany przez nią adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo sądowe przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.