Każdy dostawca powinien określić w umowie o świadczenie usługi dostępu do internetu prędkości pobierania i wysyłania danych.

Jakie prędkości muszą być określone w umowie dot. internetu stacjonarnego?

W przypadku usług świadczonych w sieciach stacjonarnych dostawca powinien odrębnie dla pobierania oraz wysyłania danych podać prędkość:

  • minimalną, będącą najniższą z określonych wartości prędkości w ramach danej umowy. Powinna być dostępna co do zasady w całym okresie świadczenia usługi dostępu do internetu;
  • zwykle dostępną, która musi być dostępna przez większość czasu korzystania z usługi, także w godzinach wzmożonego ruchu w internecie. Umowa powinna określać okres referencyjny stanowiący ramy czasowe właściwe do oceny dostępności usługi o prędkości zwykle dostępnej;
  • maksymalną, która jest realnie możliwa do osiągnięcia przez abonenta chociażby w porze zmniejszonego obciążenia sieci.

Jakie prędkości muszą być określone w umowie dot. internetu mobilnego?

W przypadku usług świadczonych w sieciach ruchomych (komórkowych), dostawca powinien określić w umowie prędkość szacunkową maksymalną pobierania i wysyłania danych, która musi być osiągalna przynajmniej przez pewien czas w sieci danego operatora, w realnych warunkach (nie jest to prędkość równa tzw. maksymalnej prędkości technologicznej, która ustalana jest w sztucznym otoczeniu, np. w warunkach laboratoryjnych).

Gdy w materiałach reklamowych oraz informacyjnych dostawca posługuje się również inną prędkością, powinna ona zostać wyjaśniona w umowie jako prędkość deklarowana.

Gdzie znajdują się informacje o prędkościach?

Szczegółowe wartości poszczególnych prędkości mogą się różnić od warunków oferty oraz dostawcy z którym abonent ma podpisaną umowę. Są one określone w umowie lub dokumentach będących jej integralną częścią. Informacja o prędkościach może znajdować się w szczególności w:

  • umowie głównej;
  • w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych;
  • w regulaminach promocyjnych dotyczących konkretnej oferty;
  • w cenniku.

W przypadku wątpliwości co do określonych w umowie prędkości, najlepiej zweryfikować umowę oraz dokumenty dołączone do umowy lub skontaktować się z dostawcą, który ma obowiązek na żądanie abonenta udostępnić obowiązujący regulamin świadczenia usług oraz cennik. W przypadku, gdy w umowie lub dokumentach dołączonych do umowy, nie zostały określone parametry prędkości, prosimy przesłać zgłoszenie do UKE za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Infografika